از فرانسه به انگلستان، ورود به شینگن، مسیر ورود به انگلستان، راه زمینی اروپا